Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα για τα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία
 στην Κύπρο την περίοδο 2014-2020

Η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) παρέχει μια ολοκληρωμένη πληροφόρηση όσον αφορά τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) την περίοδο 2014–2020. 

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζεται το σύστημα που περιγράφει τις διαδικασίες και τους εμπλεκόμενους φορείς για την αξιοποίηση των πόρων από τα ΕΔΕΤ, παρέχεται πρόσβαση σε χρήσιμα έγγραφα και σε πηγές πρόσθετης ενημέρωσης, δίνεται πληροφόρηση για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται μέσα από τα Προγράμματα και παρουσιάζονται παραδείγματα έργων που υλοποιούνται. 

Μέσω της ιστοσελίδας παρέχεται επίσης πρόσβαση στις ειδικές ιστοσελίδες των άλλων συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από τα ΕΔΕΤ και πιο συγκεκριμένα των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θάλασσα» και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η ιστοσελίδα στοχεύει στην άμεση και συνεχή πληροφόρηση του κοινού, των δυνητικών Δικαιούχων, καθώς και των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο των εν λόγω Προγραμμάτων. Μέσα από ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον, προσφέρεται η δυνατότητα προς κάθε ενδιαφερόμενο να πλοηγηθεί και να εντοπίσει την πληροφορία που τον ενδιαφέρει.
 

Νέα & Εκδηλώσεις

Eπιχειρησιακό Προγραμμα

«Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Απασχόληση, Ανθρώπινοι  Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»

Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα από ΕΔΕΤ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων

Με σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας και την άμεση ενημέρωση των δυνητικών Δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» με τη συγχρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, όλες οι Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων που εκδίδονται από τους αρμόδιους φορείς, αναρτώνται στην παρούσα ενότητα της ιστοσελίδας της Διαχειριστικής Αρχής. 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευκαιρία να αναζητήσουν Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων κατά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή/και κατά θεματική ενότητα (π.χ. Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, Ενέργεια, Απασχόληση, Κοινωνική Συνοχή κλπ), ή/και κατά κατηγορία Δικαιούχου (π.χ. Επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ).

Κατάλογος Έργων

Για σκοπούς διαφάνειας όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις που παρέχονται κάτω από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή», δημοσιοποιείται Κατάλογος με όλα τα  έργα που εγκρίνονται για χρηματοδότηση. Ο Kατάλογος ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο. Τα έργα μπορούν να παρουσιαστούν ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Ταμείο, Άξονα Προτεραιότητας ή Τύπο Έργου. Για κάθε έργο παρουσιάζονται βασικές πληροφορίες, όπως η ονομασία του Δικαιούχου, σύντομη περιγραφή, τοποθεσία και κόστος του έργου. Επιπρόσθετα, δίνεται η επιλογή  στους ενδιαφερόμενους να εξάγουν τον Κατάλογο σε μορφή  Excel, CSV ή JSON, για να ταξινομούν, να αναζητούν και να συγκρίνουν στοιχεία για τα έργα.

Παραδείγματα Έργων

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται παραδείγματα έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Για κάθε έργο, παρουσιάζονται συνοπτικές πληροφορίες όπως, περιγραφή/στόχος του έργου, τοποθεσία, περίοδος υλοποίησης, συνολικός προϋπολογισμός, συμμετοχή του σχετικού Ταμείου της ΕΕ και εμπλεκόμενοι φορείς.

ΕΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Contact our department