Επιτροπή Παρακολούθησης

Γενικά

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης των Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή», έχει συσταθεί με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. 78.483, ημερ. 11/3/2015) και σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΕΕ) αριθ.1303/2013, μία κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για τα δύο Προγράμματα.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι των αρμόδιων αρχών, των Ενδιάμεσων Φορέων, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και εκπρόσωποι από αντιπροσωπευτικές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Θα συμμετέχουν επίσης, με συμβουλευτικό χαρακτήρα, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Η σύνθεση, τα καθήκοντα και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής, ορίζονται στον Εσωτερικό της Κανονισμό.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται είτε μέσω συνεδρίας της Επιτροπής, είτε ακολουθώντας τη γραπτή διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως προνοείται στον Εσωτερικό Κανονισμό.

Contact our department