ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής και αποτελεί ένα εκ των δύο Προγραμμάτων που έχουν καταρτιστεί για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων της Πολιτικής Συνοχήςτην περίοδο 2014-2020. Το άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι το «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων.

Το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» αποτελεί προγραμματικό έγγραφο στο οποίο καταγράφονται συγκεκριμένες προτεραιότητες και ενδεικτικές κατηγορίες παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν την περίοδο 2014-2020, συμβάλλοντας στον στρατηγικό στόχο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης για αναδιάρθρωση της κυπριακής οικονομίας, διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα €661εκ., εκ των οποίων τα €561,8εκ. (85%) θα προέλθουν από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, ενώ το υπόλοιπο 15% θα καταβληθεί από εθνικούς πόρους.

Στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», θα προωθηθούν παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, μέσω της προώθησης επενδύσεων στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας, των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών και ενίσχυσης των ΜΜΕ, παρεμβάσεις στον τομέα του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και των Μεταφορών και παρεμβάσεις για την προώθηση της ολοκληρωμένης βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σε υποβαθμισμένες περιοχές.

Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν επενδύσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και Σχέδια Χορηγιών/Κινήτρων που θα απευθύνονται προς τους φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014- 2020, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό C(2014) 10084 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 16 Δεκεμβρίου 2014.

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, με την υπ’ αριθμό C(2015) 6245 Εκτελεστική Απόφασή της, την πρώτη τροποποίηση του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014- 2020. Η τροποποίηση αφορούσε τη μεταφορά €200.000 από ton Άξονα Προτεραιότητας 7Α - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ προς την Ομάδα Στήριξης για την Κύπρο (Support Group), η οποία δημιουργήθηκε στην ΕΕ τον Μάρτιο του 2013 με στόχο τη διευκόλυνση της Κύπρου στην υλοποίηση του Μνημονίου και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης

Τον Απρίλιο του 2017 η Διαχειριστική Αρχή γνωστοποίησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόθεσή της να τροποποιήσει το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020» για να εντάξει σε αυτό δύο Μεγάλα Έργα: (α) Β΄ Φάση του Αποχετευτικού Συστήματος Κοκκινοχωρίων και (β) Β΄ Φάση του Δρόμου που συνδέει το Λιμάνι Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου. Η σχετική Απόφαση λήφθηκε κατά τη συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος στις 30/9/16.

Στις 7 Δεκεμβρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την 3η τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 με την Εκτελεστική της Απόφαση C(2017) 8340. Η τροποποίηση αφορούσε κυρίως (α) τους πρόσθετους πόρους που έλαβε η Κύπρος από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής για την περίοδο 2017-2020, (β) την ανάγκη αναθεώρηση του Άξονα 6 και συμπλήρωση των κενών που υπήρχαν κατά την αρχική έγκριση του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και (γ) την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του συνόλου των πόρων που διατέθηκαν στην Κύπρο από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής.

Contact our department