Παραδείγματα Έργων

Παραδείγματα Έργων ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»

EΡΓΟ: ΜΟΝAΔΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜEΝΗΣ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Περιγραφή/Στόχος Έργου:

Το έργο περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την κατασκευή της Μονάδας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Οικιακών Αποβλήτων και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων για την Επαρχία Λεμεσού και συμβάλλει στην εναρμόνιση της Κύπρου με το ευρωπαϊκό κεκτημένο στον τομέα των τα στερεών αποβλήτων.


Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Το έργο διασφαλίζει την ασφαλή διάθεση στερεών οικιακών αποβλήτων στην επαρχία Λεμεσού και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της διακοπής της λειτουργίας του υφιστάμενου Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων στην τοποθεσία «Βατί» της Επαρχίας Λεμεσού, ενώ επιλύει τεράστια προβλήματα που προκαλεί αυτή η λειτουργία. Συμβάλλει επίσης στους στόχους της εκτροπής των βιοαποδομήσιμων υλικών και της ανακύκλωσης. Ο πληθυσμός που εξυπηρετεί το έργο είναι περίπου 235.000 άτομα. Οι ποσότητες αποβλήτων προς επεξεργασία είναι περίπου 140.000tn / έτος.

Περίοδος Υλοποίησης: Απρίλιος 2015 – Νοέμβριος 2017

Συνολικός Προϋπολογισμός: €54.000.000

Συνεισφορά Ταμείου Συνοχής:
85%

Φορέας Υλοποίησης:
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 

Περισσότερες Πληροφορίες:
Τηλ.: 22609237  |  E-mail:

Contact our department