Διαβούλευση

Συντονιστική Επιτροπή Σχεδιασμού και Στρατηγικής Παρακολούθησης

Η Συντονιστική Επιτροπή Σχεδιασμού και Στρατηγικής Παρακολούθησης των Προγραμματικών Εγγράφων για την περίοδο 2014-2020 συστάθηκε βάσει Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 12 Μαρτίου 2014.

Της Επιτροπής προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), ως η Εθνική Αρχή Προγραμματισμού για τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά και Διαρθρωτικά Ταμεία στην Κύπρο.

Κύρια αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι ο συντονισμός της αποτελεσματικής διεκπεραίωσης της διαδικασίας καταρτισμού των Προγραμματικών Εγγράφων της περιόδου 2014-2020, και η στρατηγική παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης τους. Μέλη της Επιτροπής αποτελούν οι Γενικοί Διευθυντές των εμπλεκόμενων Υπουργείων.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της η Επιτροπή εξετάζει το περιεχόμενο των Προγραμματικών Εγγράφων, αποσκοπώντας στην επίτευξη συνεργειών και συμπληρωματικότητας μεταξύ των Προγραμμάτων, εξετάζει τυχόν τροποποίηση του περιεχομένου της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης, παρακολουθεί το βαθμό υλοποίησης των Προγραμμάτων σε στρατηγικό επίπεδο. Επιπρόσθετα θα ενημερώνεται για την ετοιμασία της Ενδιάμεσης Έκθεσης Προόδου που θα ετοιμαστεί το 2017, διασφαλίζει το συντονισμό και με άλλα Προγράμματα της Ε.Ε. καθώς και με εθνικές πολιτικές, και προωθεί σχετικές εισηγήσεις, όπου κρίνεται αναγκαίο, για λήψη αποφάσεων πολιτικής, οι οποίες θα προωθούνται στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση

Contact our department