ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι
και Κοινωνική Συνοχή»

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)* και αποτελεί ένα εκ των δύο Προγραμμάτων που έχουν καταρτιστεί για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων της Πολιτικής Συνοχής την περίοδο 2014-2020. Το άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι το «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής.


Το ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» αποτελεί προγραμματικό έγγραφο στο οποίο καταγράφονται συγκεκριμένες προτεραιότητες και ενδεικτικές κατηγορίες παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν την περίοδο 2014-2020, συμβάλλοντας στον στρατηγικό στόχο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης για αναδιάρθρωση της κυπριακής οικονομίας, διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.


Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα €163εκ., εκ των οποίων τα €129εκ. θα προέλθουν από το ΕΚΤ, τα €11,5εκ. από την ΠΑΝ, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί από εθνικούς πόρους. Σημειώνεται ότι, το ποσοστό συγχρηματοδότησης του Προγράμματος από το ΕΚΤ ανέρχεται στο 85%, ενώ για την ΠΑΝ η συγχρηματοδότηση ανέρχεται στο 100%.


Στο πλαίσιο του ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» θα προωθηθούν παρεμβάσεις για την προώθηση της απασχόλησης, τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο τη σύζευξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, την προώθηση και πιστοποίηση της δια βίου μάθησης και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δημοσίων αρχών και των εμπλεκομένων φορέων.


Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν επενδύσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και Σχέδια Χορηγιών/κινήτρων που θα απευθύνονται προς τους φορείς του ιδιωτικού τομέα.


Το ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» 2014- 2020, εγκρίθηκε με Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 25 Φεβρουαρίου 2015.

 

Στις 15 Απριλίου 2016, με απόφασή της η Διαχειριστική Αρχή, προέβη στην 1η αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020 που αφορούσε σε τεχνική διόρθωση των ενδεικτικών κατηγοριών παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας 4. 


Η εν λόγω τροποποίηση δεν απαιτούσε έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τέθηκε σε άμεση ισχύ με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Στις 18 Δεκεμβρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την 2η τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020 με την Εκτελεστική της Απόφαση C(2017)8800.

                                     
Η τροποποίηση αφορούσε κυρίως:

(α) τους πρόσθετους πόρους που έλαβε η Κύπρος από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής στο πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο 2017-2020,

(β) την προσθήκη επιπλέον πόρων από το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ, λόγω της προς τα πάνω αναθεώρησης των πόρων της ΠΑΝ, και

(γ) εσωτερικές μεταφορές πόρων και τεχνικές προσαρμογές δεικτών των Αξόνων Προτεραιότητας με σκοπό την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων.

* Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων:

 

Η Κυπριακή Δημοκρατία κρίθηκε ως επιλέξιμη περιφέρεια για χρηματοδότηση στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (Youth Employment Initiative) της ΕΕ. Βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας για την πρωτοβουλία αυτή καθορίστηκε όπως το ποσοστό ανεργίας των νέων να υπερβαίνει το 25% με έτος αναφοράς το 2012. Στα πλαίσια αυτά, εξασφαλίστηκε ειδική κατανομή πόρων ύψους €11.572.101 (σε τρέχουσες τιμές) επιπρόσθετα των πόρων που κατανεμήθηκαν για την Πολιτική Συνοχής για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Οι εν λόγω πόροι έχουν εμπροσθοβαρή κατανομή για τα έτη 2014 και 2015 και διέπονται από τον κανόνα ¨Ν+3¨, που σημαίνει ότι η υλοποίηση τους μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και τρία έτη από το έτος δέσμευσης τους, δηλαδή μέχρι το 2017 και 2018 αντίστοιχα.

 

Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων αποτελεί μέρος του προγραμματισμού για την αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με την καταβολή τουλάχιστον ισόποσων πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την πρωτοβουλία αυτή. Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή περιλαμβάνεται ξεχωριστός Ειδικός Στόχος σε Άξονα Προτεραιότητα για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων.

 

Για την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων έχει ετοιμαστεί Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το Αναθεωρημένο Σχέδιο Δράσης για την Εφαρμογή της Σύστασης «Εγγύηση για τη Νεολαία» σύμφωνα με την οποία για κάθε νέο ηλικίας 15-24 ετών θα πρέπει να προσφέρεται μια ευκαιρία απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης εντός 4 μηνών από την ημέρα που παραμένει άνεργος ή που ολοκληρώνει / διακόπτει την εκπαίδευσή του.

 

Contact our department