Διαβούλευση

Συμβουλευτική Επιτροπή Σχεδιασμού και Στρατηγικής Παρακολούθησης

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Σχεδιασμού και Στρατηγικής Παρακολούθησης των Προγραμματικών Εγγράφων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 συστάθηκε βάσει Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2014.
 
Της Επιτροπής προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), ως η Εθνική Αρχή Προγραμματισμού για τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά και Διαρθρωτικά Ταμεία στην Κύπρο. Στην Επιτροπή συμμετέχουν ως Μέλη όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, περιλαμβανομένων των Οργανισμών που εκπροσωπούν τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των θεσμικών οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και μη Κυβερνητικών οργανώσεων.
 
Ο ρόλος της Επιτροπής είναι συμβουλευτικός. Η Επιτροπή δύναται να εκφράζει απόψεις/εισηγήσεις ως προς το περιεχόμενο των Προγραμματικών Εγγράφων της περιόδου 2014-2020, καθώς και για ενδεχόμενες τροποποιήσεις της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης. Η Επιτροπή θα ενημερώνεται επίσης για την πρόοδο υλοποίησης των Προγραμμάτων.

 

Contact our department