Προγραμματικά Έγγραφα

Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης

Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) αποτελεί το στρατηγικό προγραμματικό έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται οι γενικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας και οι επιδιωκόμενοι στρατηγικοί στόχοι για την αξιοποίηση των Ταμείων:

  • της Πολιτικής Συνοχής,
  • της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, και
  • της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

 

Η ΣΕΣ στοχεύει στη διασφάλιση της συνέργειας και του συντονισμού μεταξύ των Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής (Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής), της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας), έτσι ώστε να επιτυγχάνονται ουσιαστικά αποτελέσματα που θα συμβάλουν στην επίτευξη των Στόχων της Στρατηγικής της Ένωσης «Ευρώπη 2020» και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Κύπρο. Η ΣΕΣ καθορίζει τις προτεραιότητες χρηματοδότησης της Κύπρου από τα ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020, όπως αυτές απορρέουν από την ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και προοπτικών ανάπτυξης της χώρας, καθώς και τους θεματικούς στόχους στους οποίους επέλεξε να επενδύσει η Κύπρος την περίοδο 2014-2020.

Ως Στρατηγικός Στόχος της ΣΕΣ ορίζεται η αναδιάρθρωση της κυπριακής οικονομίας, η διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Για την επίτευξη του στόχου αυτού έχουν καθοριστεί τρεις βασικές Προτεραιότητες

  • η υποστήριξη της αναδιάρθρωσης και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας,
  • η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, η προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, και
  • η προστασία του περιβάλλοντος και η αποδοτική χρήση των πόρων.


Παράλληλα, η προώθηση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα.

Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης εγκρίθηκε με την Εκτελεστική Απόφαση C(2014)4049 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 20 Ιουνίου 2014, και ακολούθως αναθεωρήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 με την Εκτελεστική Απόφαση C(2014)6877.

Στις 16 Νοεμβρίου 2017 η ΓΔ ΕΠΣΑ υπέβαλε αναθεωρημένη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λόγω των πρόσθετων πόρων που έλαβε η Κύπρος από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής για την περίοδο 2017-2020. Η τροποποίηση της ΣΕΣ εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 7 Δεκεμβρίου 2017.

Contact our department