Ευκαιριες Χρηματοδοτησης

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων

Με σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας και την άμεση ενημέρωση των δυνητικών Δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» με τη συγχρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, όλες οι Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων που εκδίδονται από τους αρμόδιους φορείς, αναρτώνται στην παρούσα ενότητα της ιστοσελίδας της Διαχειριστικής Αρχής.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευκαιρία να αναζητήσουν Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων κατά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή/και κατά θεματική ενότητα (π.χ. Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, Ενέργεια, Απασχόληση, Κοινωνική Συνοχή κλπ), ή/και κατά κατηγορία Δικαιούχου (π.χ. Επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ).
Contact our department