Παραδείγματα Έργων

Παραδείγματα Έργων ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»

ΕΡΓΟ: ΣΧΕΔΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Περιγραφή/Στόχος Έργου:

Τα Σχέδια αποσκοπούν στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων και γυναικών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων του μεταποιητικού τομέα, των υπηρεσιών, του τουρισμού και το ηλεκτρονικό εμπόριο, αξιοποιώντας τις γνώσεις, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.

 

Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Δημιουργία νέων βιώσιμων επιχειρήσεων και θέσεων απασχόλησης.

 

Περίοδος Υλοποίησης: Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Τοποθεσία: Έδαφος που ελέγχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία

Συνολικός Προϋπολογισμός:
€15.300.000


Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερικής Ανάπτυξη (ΕΤΠΑ): €13.005.000 (85%)


Εμπλεκόμενοι Φορείς:
Υπηρεσία Βιομηχανικής Ανάπτυξης - Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

Περισσότερες Πληροφορίες:
http://www.mcit.gov.cy/

 

Contact our department