Θεσμικό Πλαίσιο

Εισαγωγή

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ και της σχετικής Κυπριακής Νομοθεσίας, που αφορούν τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, καθώς επίσης και οι Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που διέπουν την εφαρμογή των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα εν λόγω Ταμεία την περίοδο 2014-2020.

Contact our department