Διαβούλευση

Άλλη Διαβούλευση

Δημόσιος Διάλογος με θέμα «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο - Προγραμματική Περίοδος 2014-2020», Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013


Η εκδήλωση διοργανώνεται στα πλαίσια ετοιμασίας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο και των προγραμματικών εγγράφων για αξιοποίηση πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Contact our department