Παραδείγματα Έργων

Παραδείγματα Έργων ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»

ΕΡΓΟ: ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Περιγραφή/Στόχος Έργου:

 Το έργο αφορά στην παροχή ευκαιριών απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους πτυχιούχους, μέσω τοποθέτησης τους σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους. Η τοποθέτηση των νέων θα γίνεται για περίοδο έξι μηνών κατά την οποία θα τους παραχωρείται επίδομα €500 σε μηνιαία βάση.


Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Βελτίωση της απασχολησιμότητας 2.500 νέων πτυχιούχων.


Περίοδος Υλοποίησης: Ιούνιος 2014 – Ιούνιος 2016

Συνολικός Προϋπολογισμός:
€8.500.0000


Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ): €7.225.000 (85%)

Εμπλεκόμενοι Φορείς: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Περισσότερες Πληροφορίες:
http://stap.anad.org.cy/

 

Contact our department